בטיחות בעבודה הדרכת עובדים בנושאי בטיחות, הדרכת עובדים חדשים הסמכת אדם כשיר


מגוון הדרכות רחב ומקצועי למנהלי עבודה ועובדי אחזקה באמצעות מדריכים מוסמכים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999

 כגון:

•בטיחות כללית בעבודה
•הסמכת אדם כשיר
•הפעלת עגורן עד 1 טון

• רענון נהגי מלגזה
בניית אתרים 2all